Contactgegevens:

www.yogastudiorebecca.com, Ratumsestraat 45-1, 7101 MT Winterswijk, 06 10874160

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Rebecca’s Yogastudio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diens diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Rebecca’s Yogastudio verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Rebecca’s Yogastudio verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden:

Rebecca’s yogastudio’s website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is gegeven door ouders of voogd. Rebecca’s Yogastudio kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Rebecca’s Yogastudio raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Rebecca’s Yogastudio zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Rebecca’s Yogastudio op via rebeccaboogerd@gmail.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden;

Rebecca’s yogastudio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Rebecca’s yogastudio neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rebecca’s yogastudio) tussen zit. Rebecca’s yogastudio maakt gebruik van de diensten van XSbyte voor het verwerken van websitegegevens en mailgegevens.

 

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden:

Rebecca’s yogastudio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens worden gehanteerd:

Adres, telefoonnummer, e-mailadres: 7 jaar na stoppen yogalessen. Reden: wettelijke bepaling

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Rebecca’s yogastudio verstrekt uitsluitend gegevens aan de belastingadviseur en de administratiecontrole. Rebecca’s Yogastudio verstrekt alleen deze gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van diens overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden:

Rebecca’s yogastudio gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rebecca’s yogastudio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Rebecca’s Yogastudio een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Rebecca’s Yogastudio van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rebeccaboogerd@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Rebecca’s Yogastudio u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rebecca’s Yogastudio reageert zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Rebecca’s yogastudio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden:

Rebecca’s yogastudio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met rebeccaboogerd@gmail.com of 06 10874160.

 

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.